Jak zachować się jeżeli zostanie mi zaoferowana pomoc w uzyskaniu odszkodowania?

Aby upewnić się czy mamy do czynienia z rzetelną osobą należy poprosić ją o wykazanie się umocowaniem do działania. Każdy przedstawiciel Votum SA musi posiadać imienne pełnomocnictwo do oferowania usług Firmy. Personalia przedstawiciela można zweryfikować dzwoniąc na bezpłatną infolinię (link). Obowiązkiem przedstawiciela jest udzielenie rzetelnych odpowiedzi na pytania osoby zainteresowanej ofertą dotyczące warunków współpracy. Dokładamy starań aby nasi przedstawiciele zapewniali jak najwyższy poziom obsługi klienta, jednakże jeżeli z jakiś względów życzyłby on sobie zmiany przedstawiciela może wystąpić do firmy z takim wnioskiem. Jak obiektywnie porównać oferty konkurencji? Powierzenie sprawy odszkodowawczej to decyzja dotycząca interesów finansowych, należy więc dokonać jej z podobną rozwagą, jak przy inwestowaniu. Z pewnością istotnym czynnikiem przy wyborze powinno być poczucie bezpieczeństwa i zaufanie. Oceniając potencjalnego pełnomocnika należy zastanowić się zawsze czy możliwość realizacji składanych przez niego obietnic znajduje pokrycie w zapleczu jakim dysponuje. Oceniając warunki finansowe warto zwrócić uwagę na to czy zleceniobiorca nie obciąża Klienta dodatkowymi narzutami takimi jak podatek VAT. Rzeczywista wysokość honorarium zależy też w dużym stopniu od tego czy jest one pobierane od wszystkich uzyskanych świadczeń, czy część z nich jest z niego zwolniona. Warto przyjrzeć się też formie organizacyjnej i kapitałowi potencjalnego kontrahenta, co może wskazywać czy mamy do czynienia z poważnym podmiotem.

 

Dlaczego miałbym wybrać Votum SA, a nie jakąś inną firmę?

Na rynku działa wiele podmiotów oferujących pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach. Votum SA to największa firma tego typu, jako jedyna działająca w formie spółki akcyjnej. Votum SA zatrudnia największy zespół fachowców, w tym prawników, tłumaczy przysięgłych, biegłych z zakresu rekonstrukcji wypadków, osoby z wieloletnim doświadczeniem w pracy u ubezpieczycieli, doktorantów nauk prawnych, autorów publikacji w prasie fachowej. Dodatkowo Votum SA podnosi kwalifikacje swoich pracowników poprzez system szkoleń wewnętrznych. Nasza przewaga to kwalifikacje, doświadczenie i gwarancja bezpieczeństwa.

 

Czy mam prawo do składania reklamacji?

Tak. Przyjęliśmy do stosowania Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego, w którym zobowiązujemy się do zapewnienia naszym Klientom procedur reklamacyjnych. Votum SA zapewnia swoim Klientom najwyższy poziom obsługi prawnej. Niemniej jednak wszystkie sygnały odnośnie funkcjonowania Votum SA od naszych Klientów, traktujemy bardzo uważnie, aby zapewnić im jak największy komfort i wciąż podnosić jakość naszych usług.

 

Czy będę informowany o postępach w mojej sprawie?

Tak. Votum SA informuje pisemnie o podejmowanych czynnościach oraz ich spodziewanych wynikach. Ponadto do dyspozycji naszych Klientów jest Dział Obsługi Klienta, który dzięki danym ze zintegrowanego systemu komputerowego przekazuje bieżące informacje, m.in. przypominają naszym Klientom o komisjach lekarskich. Klient może także osobiście kontaktować się przedstawicielem regionalnym.

 

Czy otrzymam szczegółowe rozliczenie?

Tak. Votum SA jako uhonorowana certyfikatem Przejrzysta Firma (link) ceni sobie pełną transparentność finansową. Po przyznaniu środków Klient otrzymuje szczegółowe rozliczenie na piśmie ze wskazaniem uzyskanych kwot i potrąceń od nich. Jednocześnie Klient otrzymuje fakturę VAT.

 

Ile wynosi honorarium za usługę?

Wysokość honorarium jest indywidualnie uzgadniana z Klientem z uwzględnieniem stopnia skomplikowania sprawy i wysokości roszczeń. Stanowi ono procentową wartość od uzyskanych świadczeń. Co istotne, za wyegzekwowanie środków na leczenie, a także nieskapitalizowanych rent Votum SA nie pobiera żadnego wynagrodzenia. Dzięki temu powierzając nam prowadzenie sprawy poszkodowany ma pełne środki niezbędne do podjęcia leczenia oraz egzystencji na godnym poziomie, a nasza usługa jest korzystniejsza.

 

Czy muszę zapłacić za prowadzenie sprawy z góry?

Nie. Votum SA nie pobiera z góry żadnych opłat. Nasze honorarium ma charakter succes fee. Oznacza to, że Klient płaci za usługę dopiero po uzyskaniu na jego rzecz odszkodowania. Dzięki temu nasza usługa dostępna jest nawet dla osób które po wypadku nie dysponują środkami na obsługę prawną.

 

Czy w przypadku wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela sprawca ponosi konsekwencje finansowe?

Wypłata odszkodowania z ubezpieczenia OC wiąże się dla posiadacza samochodu ze zwyżką składki na kolejny rok ubezpieczenia, zgodnie z warunkami umowy. Należy pamiętać o tym, że w pewnych sytuacjach ubezpieczyciel może wystąpić z tzw. regresem, czyli roszczeniem do sprawcy szkody o zwrot odszkodowania, które otrzymał poszkodowany.

 1. Art. 43. ub.obow. Zakładowi ubezpieczeń przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący:

 2. wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;

 3. wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;

 4. nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa;

 5. zbiegł z miejsca zdarzenia.

 

W jakim terminie jest wypłacane odszkodowanie?

Zasadniczo ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni. Termin ten zaczyna biec od kiedy do ubezpieczyciela wpłynie roszczenie.

Art. 14 ust. 1 ub.ob. Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.

Zazwyczaj jednak wypłata odszkodowanie trwa dłużej, a ubezpieczyciel w podstawowym terminie wypłaca jedynie tzw. kwotę bezsporną.

Art. 14 ust 2 ub.ob. W przypadku gdyby wyjaśnienie w terminie, o którym mowa w ust. 1, okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. W terminie, o którym mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń zawiadamia na piśmie uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania.

 

Jak wygląda likwidacja szkody?

Roszczenia w każdym przypadku powinny być rzetelnie udokumentowane.

Art. 6 k.c. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

Po otrzymaniu roszczeń ubezpieczyciel wszczyna tzw. postępowanie likwidacyjne:

Art. 16 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, zakład ubezpieczeń informuje o tym ubezpieczającego lub ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania.

 

Ile czasu mamy na zgłoszenie szkody?

Szkodę można zgłosić, jeżeli roszczenia nie są przedawnione:

Art. 4421 § 1. k.c. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

§ 2. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

§ 3. W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.

§ 4. Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.

 

Czy mam szanse na odszkodowanie jeżeli sprawca zbiegł lub nie miał polisy?

W wymienionych sytuacjach poszkodowany otrzymuje świadczenia od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Art. 98 ust. 1.ub. obow. Do zadań Funduszu należy zaspokajanie roszczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1i 2, w granicach określonych na podstawie przepisów rozdziałów 2 i 3, za szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. na osobie, gdy szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, a nie ustalono ich tożsamości;
 2. w mieniu, w przypadku szkody, w której równocześnie u któregokolwiek uczestnika zdarzenia nastąpiła śmierć, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, trwający dłużej niż 14 dni, a szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, a nie ustalono ich tożsamości. W przypadku szkody w pojeździe mechanicznym świadczenie Funduszu podlega zmniejszeniu o kwotę stanowiącą równowartość 300 euro, ustalaną przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu ustalenia odszkodowania;
 3. w mieniu i na osobie, gdy:
  1. posiadacz zidentyfikowanego pojazdu mechanicznego, którego ruchem szkodę tę wyrządzono, nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
  2. posiadacz zidentyfikowanego pojazdu mechanicznego, którego ruchem szkodę tę wyrządzono, zarejestrowanego za granicą na terytorium państwa, którego biuro narodowe jest sygnatariuszem Jednolitego Porozumienia między Biurami Narodowymi - Regulaminu Wewnętrznego, nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, a pojazd mechaniczny był pozbawiony znaków rejestracyjnych, bądź znaki te nie były, w momencie zdarzenia, przydzielone temu pojazdowi przez właściwe władze,
  3. rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym wyrządzili szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia, a rolnik nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC rolników.

 

Jak uzyskuje się odszkodowanie?

Przytoczone regulacje prawne określają zasady odpowiedzialności posiadaczy samochodów oraz zakres tej odpowiedzialności. Poszkodowany aby uzyskać należne świadczenia nie musi jednak występować na drogę sądową przeciwko sprawcy wypadku. Zgodnie z art. 19 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (dalej ub.obow.) 
Poszkodowany w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej może dochodzić roszczeń bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń. 
Posiadacze samochodów mają obowiązek zawarcia polisy OC, czyli ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Istotę takiego ubezpieczenia wyjaśnia: 
Art. 822. § 1 k.c. Przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, względem których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo osoba, na rzecz której została zawarta umowa ubezpieczenia. 
W przypadku ubezpieczenia OC komunikacyjnego odpowiedzialność ubezpieczyciela jest jeszcze szersza, gdyż jak stanowi art. 35. ub.obow. 
Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu. 
Oznacza to, że ubezpieczyciel ma obowiązek wypłaty odszkodowania zarówno za szkody wyrządzone przez posiadacza samochodu, jak i inne osoby które będą nim kierowały. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w takim zakresie jak sam sprawca, do wyczerpania sumy gwarancyjnej wynoszącej 1,5 mln euro. Została ona jednak ograniczona w art. 38 ust. 1 ub.obow. Zgodnie z tym przepisem 
Zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody: 

 1. polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego; dotyczy to również sytuacji, w której posiadacz pojazdu mechanicznego, którym szkoda została wyrządzona, jest posiadaczem lub współposiadaczem pojazdu mechanicznego, w którym szkoda została wyrządzona;
 2. wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu mechanicznego niż pojazd przewożący te przedmioty;
 3. polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych;
 4. polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

Oznacza to, że poszkodowany nie otrzyma za takie szkody odszkodowania od ubezpieczyciela, ale może domagać się ich wyrównania bezpośrednio od sprawcy. 
Pozostałe roszczenia mogą być zgłoszone do ubezpieczyciela.

 

Jakie świadczenia należą się poszkodowanemu?

Udział w wypadku komunikacyjnym może skutkować zarówno szkodami rzeczowymi (zniszczony samochód, przewożone przedmioty, odzież), jak i szkodą na osobie: 
Art. 444. § 1 k.c. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu. 
§ 2. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty. 
§ 3. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa. 
W przypadku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia poszkodowany może otrzymać także rekompensatę za doznane cierpienia fizyczne i psychiczne: 
Art. 445. § 1. W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. 
Jeżeli poszkodowany poniósł śmierć w wyniku wypadku wynikają z tego również określone roszczenia: 
Art. 446. § 1. Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł. 
§ 2. Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego. 
§ 3. Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. 
§ 4. Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

 

Jak kształtuje się odpowiedzialność w przypadku zderzenia samochodów?

Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka odnosi się do roszczeń poszkodowanych pieszych, jak również pasażerów. W przypadku zderzenia samochodów zastosowanie ma art. 436 § 2 k.c., zgodnie z którym W razie zderzenia się mechanicznych środków komunikacji poruszanych za pomocą sił przyrody wymienione osoby mogą wzajemnie żądać naprawienia poniesionych szkód tylko na zasadach ogólnych. 

Odniesienie do zasad ogólnych oznacza, że nie mamy tu do czynienia z zasada ryzyka, lecz zasadą winy, tak więc odpowiedzialność odszkodowawcza kierowcy uzależniona jest od wykazania nieprawidłowości jego zachowania na drodze. Potwierdzeniem tego może być np. skazujący wyrok w sprawie karnej, ale też postanowienie o warunkowym umorzeniu postępowania karnego. Należy pamiętać, że przytoczony przepis odnosi się do wzajemnych roszczeń kierowców uczestniczących w wypadku. Natomiast w przypadku zderzenia względem pasażerów i pieszych wciąż odpowiadają oni na zasadzie ryzyka. 

Poszkodowany pasażer może dochodzić roszczeń zarówno od kierowcy z którym podróżował, jak i kierowcy drugiego samochodu uczestniczącego w wypadku. 
Wyjątkiem jest jednak odpowiedzialność kierowcy na zasadzie winy względem osoby zabranej autostopem, co określa art. 436 § 2 k.c.: 
Również tylko na zasadach ogólnych osoby te są odpowiedzialne za szkody wyrządzone tym, których przewożą z grzeczności.

 

Czy odszkodowanie może zostać ograniczone?

Ustawodawca przewidział takie sytuacje gdy poszkodowany w pewnym stopniu przyczynił się do wypadku, lub do zwiększenia szkód powstałych w jego wyniku. Zgodnie z art. 362 k.c. Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron. Oznacza to, że poszkodowany otrzyma odszkodowanie, ale będzie ono odpowiednio zmniejszone.

 

Czy zawsze poszkodowanemu należy się odszkodowanie?

Istnieją wyjątki od tej reguły. Przepisy przewidują bowiem okoliczności, które wyłączają odpowiedzialność kierowcy, czyli tzw. przesłanki egzoneracyjne. Tak więc zgodnie z powołanym już art. 436 § 1 k.c. w związku z art. 435 § 1 k.c. samoistny posiadacz mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez jego ruch chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności. 

Jeżeli zatem szkoda związana z ruchem pojazdu, ale jednocześnie zaistniała choćby jedna z powołanych okoliczności odszkodowanie nie należy się. 
Należy jednak pamiętać, o następujących normach: 
Art. 426 k.c. Małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. 
Art. 425. § 1 k.c. Osoba, która z jakichkolwiek powodów znajduje się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli, nie jest odpowiedzialna za szkodę w tym stanie wyrządzoną. 
Osoby, o których mowa w tych przepisach zgodnie z prawem nie mogą ponosić winy, a co za tym idzie, ich wina nie może być wyłączną przyczyną powstania szkody. Oznacza to, że nawet jeżeli zachowanie takiej osoby było wyłączną przyczyną wypadku i tak otrzyma ona odszkodowanie, ale ulegnie ono zmniejszeniu.

 

Jakie sytuacje powodują odpowiedzialność odszkodowawczą?

Odpowiedzialność kierowcy wiąże się z "ruchem" pojazdu, ale pojęcie to w prawie ma szersze znaczenie niż w języku potocznym. 

Zgodnie z art. 2 ustawy prawo o ruchu drogowym 
"postój pojazdu"- unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę
co oznacza, że w myśl tego przepisu pojazd znajduje się w ruchu w przypadku unieruchomienia pojazdu niewynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwającego nie dłużej niż 1 minutę, oraz każdego unieruchomienia pojazdu wynikającego z tych warunków lub przepisów 
W wyroku Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 11 grudnia 1972 r., I CR 550/72 wskazano, że 
Szkodą wyrządzoną przez ruch pojazdu mechanicznego w rozumieniu art. 436 kc w związku z art. 435 kc jest zarówno szkoda, wyrządzona od chwili uruchomienia silnika, jak i szkoda pozostająca w normalnym związku przyczynowym z działaniem silnika podczas jego uruchamiania. 
Zgodnie z art. 34 ust 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK 
Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą: 

 1. przy wsiadaniu do pojazdu mechanicznego i wysiadaniu z niego;
 2. bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu mechanicznego;
 3. podczas zatrzymania, postoju lub garażowania.

Zakres szkód związanych z ruchem pojazdów, za które odpowiadają zakłady ubezpieczeń jest więc bardzo szeroki. Powyższe regulacje wskazują, że niemal każda szkoda, której powstanie związane jest z samochodem objęta jest ryzykiem jego posiadacza.

 

Czy odszkodowanie wypłaca sprawca?

Posiadacze pojazdów mechanicznych mają obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej), z którego pokrywa się szkody wyrządzone przez ruch pojazdu. Zgodnie z art. 2 ust 1 pkt. 10 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK przez pojazd mechaniczny rozumie się: 

1. pojazd samochodowy, ciągnik rolniczy, motorower i przyczepę określone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym,
2. pojazd wolnobieżny w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym, z wyłączeniem pojazdów wolnobieżnych będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa

 

Czy zawsze po wypadku należy wezwać pogotowie?

Jeżeli w wypadku nikt nie został zabity lub ranny, nie ma obowiązku wzywania pogotowia . Nie oznacza to, że jeżeli osoby uczestniczące w wypadku mają mniej widoczne obrażenia nie można tego zrobić. Często szok pourazowy powoduje, że osoby uczestniczące w wypadku komunikacyjnym bagatelizują doznane obrażenia. Jeżeli pojawiły się objawy takie jak zawroty głowy, nudności, utrata równowagi zachodzi wysokie ryzyko następstw o charakterze neurologicznym. Nawet jeżeli pogotowie nie zostało wezwane należy niezwłocznie zgłosić się do szpitala lub lekarza pierwszego kontaktu jeżeli stwierdzi się jakiekolwiek niepokojące objawy i dolegliwości, które nie występowały przed wypadkiem.

 

Czy zawsze po wypadku należy wezwać policję?

Jeżeli w wypadku nikt nie został zabity lub ranny, nie ma obowiązku wzywania policji. Jeżeli jednak sprawca wypadku nie poczuwa się do winy, albo podane przez niego podane dane budzą wątpliwości, warto to zrobić, bo notatka urzędowa stanowi dla ubezpieczyciela dowód, że określone zdarzenie rzeczywiście miało miejsce. Dobrze też upomnieć się, aby na pewno ujęci zostali w niej poszkodowani pasażerowie. Jeżeli na kierowcę zostanie nałożony mandat karny, a ten nie odmówi jego przyjęcia, kwestia odpowiedzialności zostaje szybko rozstrzygnięta. Jeżeli w wypadku nie ma zabitego lub rannego samochód należy niezwłocznie usunąć z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu. W takiej sytuacji warto najpierw wykonać zdjęcie układu pojazdów, choćby przy użyciu telefonu komórkowego.

 

Jak należy się zachować po wypadku, w którym są osoby ranne lub zabite?

W takiej sytuacji należy stosować się do ogólnych zasad postępowania po wypadku z modyfikacjami wynikającymi z art. 44 ust. 2 ustawy prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którym jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto:

1. udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i Policję; 
2. nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku; 
3. pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie pogotowia lub Policji wymaga oddalenia się - niezwłocznie powrócić na to miejsce.

 

Jak należy oznaczyć pojazd po wypadku?

Oznaczenie pojazdu po wypadku uzależnione jest od tego, gdzie doszło do zdarzenia. Zgodnie z art. 50 ustawy prawo o ruchu drogowym, kierujący pojazdem jest obowiązany sygnalizować postój pojazdu silnikowego lub przyczepy z powodu uszkodzenia lub wypadku:

1) na autostradzie lub drodze ekspresowej - w każdym przypadku;
2) na pozostałych drogach twardych:
a) poza obszarem zabudowanym - w razie postoju na jezdni w miejscu, w którym jest to zabronione, a na poboczu, jeżeli pojazd nie jest widoczny z dostatecznej odległości,
b) na obszarze zabudowanym - w razie postoju na jezdni w miejscu, w którym zatrzymanie jest zabronione.
2. Postój pojazdu, o którym mowa w ust. 1, należy sygnalizować w sposób następujący:
1) na autostradzie lub drodze ekspresowej - przez:
a) włączenie świateł awaryjnych pojazdu, a jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażony, należy włączyć światła pozycyjne,
b) umieszczenie ostrzegawczego trójkąta odblaskowego w odległości 100 m za pojazdem; trójkąt ten umieszcza się na jezdni lub poboczu, odpowiednio do miejsca unieruchomienia pojazdu;
2) na pozostałych drogach:
a) poza obszarem zabudowanym - przez umieszczenie w odległości 30-50 m za pojazdem ostrzegawczego trójkąta odblaskowego i włączenie świateł awaryjnych; w razie gdy pojazd nie jest wyposażony w światła awaryjne, należy włączyć światła pozycyjne
b) na obszarze zabudowanym - przez włączenie świateł awaryjnych, a jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażony, należy włączyć światła pozycyjne i umieścić ostrzegawczy trójkąt odblaskowy za pojazdem lub na nim, na wysokości nie większej niż 1 m.
3. Sygnalizowanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, obowiązuje przez cały czas postoju pojazdu.

 

bez oplat 03

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami.

 

Łódź, ul. Wólczańska 19 IIp. lok. 1

Wjazd od ulicy Więckowskiego

 

tel.: 504 304 566

e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W celu umówienia spotkania uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny

Napisz do nas